DAP kapsamında ahır yapım başvuruları başladı.

10.01.2018   13:06

DAP kapsamında ahır yapım başvuruları başladı

Tacettin DURMUŞ / www.haberolcek.com

Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, DAP Kapsamında ahır yapım başvurularının 1 Ocak 2018’de başladığını ve 31 Ocak’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Müdür Düzgün, 4 Haziran 2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2)" çerçevesinde, 2018 yılı Uygulama Rehberi 1 Ocak 2018 itibari ile Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Düzgün: “Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illeride, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından hazırlanmıştır.

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı olarak revize edilebilecektir.

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvururlar.

Başvurular 1 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini MPDK kararı ile uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Gerçek kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler.

Tüzel kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Yatırımcılar mutlaka belirtilen sınırlar içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu alt ve üst sınırların dışındaki hayvan varlığına sahip olan yatırımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatırımcının bu sınırlar dâhilinde başvurusunun kabul edilip yatırıma başlaması ile bu sınırların üzerinde yapacağı daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşaatları hibe desteği dışında kalacak olup, yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvan varlıkları; en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında veya üstünde anaç varlığı olan yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.”dedi.

1.3. Tanımlar
Bu uygulama rehberinde adı geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibariyle en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,
c)Aynı yatırım konusu: İnşaat yatırımında ahır veya ağıl yapımı veya bunların tadilatları aynı hibe konusu olarak değerlendirilecek yatırımları.
ç)Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,
f) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan etçi veya kombine ırk erkek büyükbaş hayvanı,
g) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,
ğ) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler. Pencere tabanlarının indirilmesi kapıya dönüştürülmesi pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden işlemleri,
h) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’nü,
ı) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
i) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak İl Proje Değerlendirme Komisyonu(İPDK) tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini(Ek-14),
j) Hibe Başvuru Formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların rehberdeki Ek-1 formatlarına uygun olarak doldurulan formu,
k) Hibeye Esas Proje Tutarı: Proje Uygulama Rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,
l) Hibe Desteği: Karar kapsamındaki illerde Mevcut Damızlık Sığır Ve Koyun İşletmelerinin Yenilenmesi ve Damızlık Erkek Materyal Alımlarının Desteklenmesi ile ilgili olarak yatırımcılara Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen ayni ya da mali katkıyı,
m) Hibe tutarı: Hibeye Esas Proje tutarının; İnşaat yatırımı için %50, alınacak damızlık boğa ve damızlık koç-teke alımı için %80’inin nakdi tutarını,
n) İl Müdürlüğü: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Artvin, Bayburt, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,
o) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK): Valilik oluru ile Vali yardımcısı başkanlığında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlerinden oluşan (asil müdürler olmadığında yerine vekalet eden kişi) komisyonu,
ö) İl proje yürütme birimi (İPYB): Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünde görev yapan konu uzmanı (inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerleri) teknik eleman ve/veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,
p) İlçe Müdürlüğü : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
r) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
s) Karar: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı ve 7/9/2016 tarih ve 2016/9142 sayılı ve 23/12/2106 tarih ve 2016/9592 sayılı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararları,
ş) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK): Bakan oluru ile bir Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte 5 kişinin katılımı ile oluşan oluşturulan komisyonu,
t) Ölçekli Kroki: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş, ölçekli bir yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten krokiyi,
u) Ön Proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren yerleşim planı ve Kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir projeyi,
ü) Taahhütname: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile yararlanıcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi.
v)Tebliğ: Karar kapsamındaki illerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 4 Mart 2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/2 numaralı uygulama esasları tebliğini,
y) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü,
z) Toplam Yatırım Tutarı: Yatırım Projesinin tamamının hibe tutarı ve başvuru sahibi tarafından karşılanacak katkı tutarlarının hepsini kapsayan, KDV hariç genel toplamını,
aa) Uygulama Rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanan uygulama rehberi,
ab) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,
ac) Yatırım Projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,
ad) Yüklenici: Yatırımcılar tarafından hibe desteği ile satın alınacak damızlıkları sağlayan bağımsız gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları,
ifade eder.

1.4) Destek Çerçevesi
Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında Bakanlık İl Müdürlüklerince yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate alınır. Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunulma görev ve yetkilerine sahiptir.

1.5) Kurumsal Çerçeve
a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.

b) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK)

Bakan oluru ile bir Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte 5 kişinin katılımı ile oluşan oluşturulan komisyon görevlendirilir.
Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona genel müdür yardımcısı veya ilgili dairenin başkanı başkanlık eder.
Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.
Desteklenecek projeler için üst limit belirlemede kullanılacak olan damızlık gebe düve ve koyun-keçi birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirler.
İl Müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.
Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

c) Bakanlık İl Müdürlüğü
Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yönetmek ve denetlemekle sorumludur.
Yatırımların idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK) tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderir. Yatırımcılar tarafından verilen proje tekliflerini liste halinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ve görevli personelin e- posta adresine gönderir.
Onaylanarak yatırıma alınan projelerin termin planına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Devam eden projeler için Ek-15’da yer alan formu, biten projeler için ise Ek-16’da yer alan formu yılda bir kez düzenli olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta yoluyla gönderir.
Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde bulunmayan, bütçe planlaması dışında kalan iş ve işlemlerde İl Müdürlükleri ile İPDK yetkili ve sorumludur.

ç) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)

1) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine vekâlet eden vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.
2) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.
3) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.
d) İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)
1) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri/ veteriner hekimler ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerlerinin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.
2) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden konu uzmanı bir teknik eleman ve inşaat hakedişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinden, il özel idarelerinden veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.
3) Başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre iş ve işlemlerin incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna gönderir.
4) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirir.
5) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI

2.1. Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller
1) İnşaat yatırımları Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Artvin, Bayburt, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanır.

2.2. Destekleme Konuları ve Hibe Oranları
2018 yılında; Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Kapsamındaki İllerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin yeni inşaat veya tadilatlarının desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI HİBE ORANI (%)
İNŞAAT
Yeni inşaat veya tadilat 50

2.3. Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar
Yatırımlarda, büyükbaş işletmelerinde anaç hayvan varlığı büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baş kapasiteli ahır ve ağıl yapımı olmalıdır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan yatırımlarda gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.
2.4. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması
Kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Damızlık erkek materyal alımları için, 2018 yılı başvuru döneminde 2017/2 sayılı tebliğin ilgili hükümleri gereğince proje tamamlama süreleri uzatılamayacak ve yeni başvuru alınmayacaktır.
2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma
2.5.1. Yatırım Konuları ve Alternatifleri

Mevcut işletme yatırımlar için hazırlanan projelerde, yeni inşaat veya tadilat konuları yer alabilir.
Tadilat yaptıracak işletmelerde Tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, yapacağı yatırımı ihtiva eden mimari proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. İşletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İPYB’nin yapacağı kontrolle belirlenir.

 

 

 

 

 

 

Büyükbaş işletmelerinde yatırım alternatifleri:
ALTERNATİFLER YATIRIM KONULARI

ALTERNATİF 1
Yeni inşaat İnşaat yapımı Ahır yapımı, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya ahır ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri

ALTERNATİF 2
Yeni inşaat İnşaat yapımı Ahır yapımı, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya ahır ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri

ALTERNATİF 3
Faal Ahır var İnşaat yapımı (Esaslı Onarım) Ahır esaslı onarımı, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya ahır esaslı onarımı ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri

ALTERNATİF 4
Faal Ahır var İnşaat yapımı (Esaslı Onarım) Ahır esaslı onarımı, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem inşaatları veya ahır esaslı onarımı ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri
Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.

Küçükbaş işletmelerinde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER YATIRIM KONULARI


ALTERNATİF 1
Yeni inşaat İnşaat yapımı Ağıl yapımı, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya ahır ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri


ALTERNATİF 2

Yeni inşaat İnşaat yapımı Ağıl yapımı, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya ağıl ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri


ALTERNATİF 3
Faal Ağıl var İnşaat yapımı (Esaslı Onarım) Ağıl esaslı onarımı, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya ağıl esaslı onarımı ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri


ALTERNATİF 4
Faal Ağıl var İnşaat yapımı (Esaslı Onarım) Ağıl esaslı onarımı, yem deposu ve yıkama ünitesi (Koyun-keçi Banyoluğu) inşaatları veya ağıl esaslı onarımı ve gübre çukuru ile birlikte bunlardan herhangi biri
Not: Biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı ve gübre çukuru zorunludur.
2.5.2. Desteklemeden Yararlanma
Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.
Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.
.BÖLÜM3
BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR
3.1) Başvurunun Yeri ve Zamanı
Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvururlar.
Başvurular 1 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini MPDK kararı ile uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.
3.2) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir
Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.
Gerçek kişiler
Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler.
Tüzel kişiler
Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.


Yatırımcılar mutlaka belirtilen sınırlar içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu alt ve üst sınırların dışındaki hayvan varlığına sahip olan yatırımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatırımcının bu sınırlar dâhilinde başvurusunun kabul edilip yatırıma başlaması ile bu sınırların üzerinde yapacağı daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşaatları hibe desteği dışında kalacak olup, yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan kayıtlı hayvancılık işletmsi olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.

3.3) Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvan varlıkları; en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında veya üstünde anaç varlığı olan yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Örneğin; Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt sistemine, başvuru son tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde sunmamış olmaları durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıtlı olmaları gerekmez.
Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
ç) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

3.4) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar
Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
ç)İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
a, ç, ve d maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

3.5) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler
Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,
Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,
Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,
ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,
Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.
Yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Olmadığı durumlarda yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile inşaat / tadilat yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde arsanın yatırıcımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırımı MPDK tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir.
Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.BÖLÜM

SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURULARIN YAPILMASI, BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1) Sunulacak Teknik Destek
a) Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde bulunan İl Proje Yürütme Birimine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.
b) Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
c) Hibe programına ait uygulama rehberleri ile başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar, illerde bulunan İl Proje Yürütme Biriminden temin edilebilir.
İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Proje yürütme-yönetim birimi çalışanları, uygulama rehberinde yer alan konularla ilgili proje hazırlayamaz!
ç) Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar vb. etkinlikler başvuru süresi içinde İl Müdürlükleri vasıtasıyla organize edilecektir.
d) Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulan konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda İl Müdürlüğünün görüşüyle birlikte detaylı bir raporu Bakanlığa gönderir.

4.2) Başvuruların Yapılması
a) Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu ilde sadece İl Müdürlüğüne başvururlar.
Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

b) Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın teslimi esnasında hazır bulunması şarttır.
c) Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.
4.3. Başvuru Dosyalarının Hazırlanması
a) Başvuru dosyası, hibe başvuru formu ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.
b) Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.
c) Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.
ç) Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.
4.4) Başvuruların İncelenmesi k kayıt geliş sırasını esas alarak listeler.
b) Başvuru dosyası, sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. İPYB, teknik yönden uygun bulunduğu halde, eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla yatırımcıya süre verir. Verilecek süreyi İPYB belirler ve İl Müdürlüğünce yazılı olarak yatırımcıya bildirlir. Verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini yatırımcıya yazı ile bildirilir. Başvurunun başvuru koşulları açısından uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir.
c) İPYB, başvuru belgeleri ile işletmeyi yerinde (İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli işleme kontrolleri için gerektiğinde görevlendirilebilir) inceler. Müracaatta yer alan destekleme konusunun ve kapasitesinin uygunluğunu, damızlık hayvan varlığını ve hayvanların Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıt durumlarını inceler. Gerekli şartları taşıyan veya taşımayan başvuruları içeren bir rapor hazırlar ve imzalar. Başvurusu uygun olan yatırımcılar ekte yer alan “değerlendirmeye esas puan kriterleri (Ek-20)” tablosuna göre puanlanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru liste halinde sıralanır.
4.5 Başvuruların Değerlendirilmesi
a) Başvurulara ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu ve “değerlendirmeye esas puan kriterleri (Ek-20)” İPDK tarafından onbeş gün içerisinde değerlendirilir. İPDK tüm hibe tekliflerinin değerlendirmesini yapar ve yatırıma uygun bulunan başvuruları değerlendirme puan kriterlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayıp Ek-10 daki formata uygun şekilde listeler ve komisyon üyelerince imzalanarak onaylanır. Onaylanan listeler İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir. Yatırıma alınmayan veya uygun bulunmayan projeler resmi yazı ile yatırımcıya bildirilir.
b) Genel Müdürlüğe gönderilen listeler MPDK tarafından onbeş gün içinde bütçe imkânları dikkate alınarak incelenir. Gerek bütçe imkânları ve gerekse illerin yatırım potansiyelleri dikkate alınarak değerlendirilir ve onaylanır. Onaylanan yatırım listeleri asil ve yedek listeler halinde ilgili İl Müdürlüklerine Genel Müdürlükçe gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.BÖLÜM

BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE TADİLATI VE ERTELEME
5.1) Yatırıma Alınma

İl Müdürlüğü, MPDK tarafından yatırımı onaylanmış olan yatırımcılara resmi yazı ile bildirim yapar. Hangi yatırım konusuna başvurulmuş ise yatırımı tamamlaması için süreç başlatılır. İnşaat tatbikat projelerinin hazırlanmasını ve hazırlanan projelerin 30 (otuz) gün içerisinde İPYB’ye teslim edilmesini yazı ile ister. (Ek-8 de inşaatlar için belirtilen belgeler dosya muhteviyatında olmalıdır). Eksikliklerin tespiti halinde yatırımcıya bunları tamamlaması için 10 gün ek süre verilir.
İnşaat yatırımı için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama süresi içerisinde alınması yatırımcı sorumluluğundadır.
Süresi içinde yatırım projesini ve eklerini sunmayan, onaylatmayan veya vazgeçen yatırımcı listeden çıkarılır ve bu durum yazı ile yatırımcıya bildirilir.
Yatırım listesinden çıkarılanların yerine varsa yedek listede yer alan yatırımcılara sırası ile teklif çağrısı yapılır. Bu işleme bütçe imkânları gözetilerek devam edilir.
5.2) Yatırım İçin Uygun Bulunanlardan İstenecek Belge ve Bilgiler
a) Yeni İnşaat Yaptıracak İşletmeler
Yatırım Projesi İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli projeler, İPYB tarafından teknik yönden incelenir. İPYB tarafından uygun bulunan projelerin mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (2 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda kalacaktır) olacaktır.
Proje başvuru yılı içindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri,
Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerin uzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu görüş yazısı veya izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname,
Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)
Gübre sıyırıcısı ve ekipmanları alımı için proforma fatura,
Yeni inşaat yaptıracak işletmeler için hazırlanacak yatırım projelerinde isteğe bağlı olarak sadece gübre sıyırıcı ve ekipmanları dâhil edebileceklerdir.
Ahır ve ağıl projelendirmede temel göstergeler için “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” de belirlenmiş olan esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.
b) Tadilat (Esaslı Onarım) İnşaatı Yaptıracak İşletmeler
Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)
Gübre sıyırıcısı ve ekipmanları alımı için proforma fatura,
Tadilat inşaatı yaptıracak işletmeler için hazırlanacak yatırım projelerinde isteğe bağlı olarak sadece gübre sıyırıcı ve ekipmanları dâhil edilebilecektir.
c)Yatırım Tablosu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
İnşaat yatırımlarında proje yılı için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” ve poz numalarına göre hazırlanan cetveller esas alınacaktır.
a)Büyükbaş yeni inşaat ve tadilat yatırımlarında(*), inşaat yatırım tutarı, Bakanlıkça belirlenen damızlık gebe düve fiyatı üzerinden proje kapasitesinde belirtilen toplam damızlık hayvanların (gebe düve fiyatı) güncel tutarını geçemez. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır. Damızlık hayvanların (gebe düvelerin) güncel tutarı her yıl Bakanlık MPDK tarafından belirlenen damızlık gebe düve birim fiyatının proje kapasitesi ile çarpımı sonucu bulunan miktardır. Yeni inşaat ve tadilat yatırımlarında inşaat kapasitesi yatırımcının başvuru anındaki anaç sığır varlığı (10-49 baş olmak kaydı ile) kaç baş olursa olsun, en fazla 49 başa kadar projelendirilmesi ve inşaatı yapması halinde 49 başa kadar hibe desteğinden yararlanabilir. 49 başın üzerindeki projelerde aşan kısmı ayni katkı olarak sağlanacaktır.
(b) Küçükbaş (Koyun-Keçi) yeni inşaat ve tadilat yatırımlarında(*), inşaat yatırım tutarı Bakanlıkça belirlenen damızlık koyun fiyatı üzerinden proje kapasitesinde belirtilen toplam damızlık hayvanların güncel tutarını geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır. Damızlık hayvanların güncel tutarı her yıl Bakanlık MPDK tarafından belirlenen damızlık küçükbaş birim fiyatının proje kapasitesi ile çarpımı sonucu bulunan miktardır. Yeni inşaat ve tadilat yatırımlarında inşaat kapasitesi yatırımcının başvuru anındaki anaç koyun-keçi varlığı (en az 100 baş ve en fazla 200 baş olmak kaydı ile) kaç baş olursa olsun, en fazla 200 başa kadar projelendirilmesi ve inşaatı yapması halinde 200 başa kadar hibe desteğinden yararlanabilir. 200 başın üzerindeki projelerde aşan kısmı ayni katkı olarak sağlanacaktır.
Ancak belirlenen üst kapasiteden fazla projelendirilen ahır veya ağıl inşaatlarının hak ediş hesaplamalarında (Örnek: 100 baş büyükbaş veya 300 baş küçükbaş gibi) üst sınır üzerinden proje yılı inşaat birim fiyatlarına göre hak ediş düzenlenmesi yapılacaktır. (100 başlık büyükbaş ahırı için gerçekleşen inşaat birim fiyatları 100 baş üzerinden hazırlanmış ise söz konusu hakediş icmali birim fiyatlara göre 49 başa göre revize edilip bulunan miktar üzerinden % 50 hakediş düzenlenmesi yapılacaktır).
(*) Ahır ve ağıl tadilatlarında (esaslı onarım) yatırım tutarı Bakanlıkça belirlenen damızlık gebe düve ve koyun/keçi fiyatının % 50’sini geçemez. Yani büyükbaş için hayvan bedeli 3.000 TL, küçükbaş için hayvan bedeli 250 TL olarak alınacaktır. (Örnek: 30 başlık ahır tadilatı için : 30 baş x 3000 TL = 90.000 TL yatırım bedeli, buna karşılık alabileceği maksimum hibe miktarı ise 90.000 TL x 0.50 = 45.000 olacaktır).
3)Yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.
4) Desteklenecek projeler için üst limit belirlemede kullanılacak olan damızlık gebe düve ve koyun-keçi birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından bu rehberde belirtilen fiyatlar esas alınacaktır.
5)Ağıl yeni inşaatı ve tadilatında MPDK tarafından belirlenmiş olan damızlık koyun fiyatı esas alınacaktır.
6) Projenin Uygun Olmayan Maliyetleri; Destekleme kapsamında değerlendirilmesi uygun olmayan bazı maliyetler aşağıdaki gibidir.
Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar, mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,
Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri, danışmanlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri,
Sigorta, nakliye, gümrük masrafları maliyetleri,
ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapılarının maliyetleri,
Yatırımcıya, proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler uygun maliyetlerden sayılamaz.


ç) Yatırımcıların Sorumlulukları
1) Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır. İl Müdürlüğü dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler İl Müdürlüğünü bağlamaz.
2) Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri (fatura, ödeme vb.) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır.
3) Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerine dikkatle uyulacaktır.
4) Yatırımın yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması ve yatırımın adının uygun araçlarla (tabela, vb.) görünürlüğü sağlanacaktır. Söz konusu tabelalar en az 100 cm X 75 cm ebatlarında olup, üzerinde “ BU TESİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA YAPTIRILMIŞTIR” ibaresi bulunacaktır.
5) İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde yatırımcı tarafından bütün kolaylıkların sağlanacağı yazılı veya sözlü olarak bildirilecektir.
6) Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü zararlardan Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
d)Yatırım Projesi Değişikliği ve Erteleme
1) Yatırımcıların, projelerini İPYB tarafından kabul edilen şekli ile uygulamaları esastır. Bu nedenle projenin ilk planlandığı şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ancak onay tarihinden sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebepler söz konusu olursa uygulamanın herhangi bir safhasında değişiklik yapılabilir.
2) Yatırım maksat ve maliyeti etkilemeyen küçük değişiklikler İPYB’nin raporu ve İl Müdürlüğünün onayı alınarak yapılır. Maliyeti etkileyecek değişiklik teklifleri İl Proje Değerlendirme Komisyonu onayı ve Genel Müdürlüğün izni ile mümkündür.
3) Proje değişikliklerinde ve ertelemesinde:
Yatırımcının taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. Bu taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, en uygun şekilde, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz olan değişiklik talepleri İl Müdürlüğünce reddedilir.
Proje değişikliği başvuru sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşen veya proje amacını değiştiren bir niteliği veya etkiye haiz olamaz. Bu nedenle, değişiklik talepleri, projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine zarar verecek maksat ve nitelikte olmamalıdır.
Proje değişiklik teklifi sadece termin planı içindeki sürede yapılabilir.
ç) Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin mücbir haller( ) dışında 1 (bir) yılda tamamlanması esastır.
Projede termin başlangıcı proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.
Başlayan ve devam eden projenin uygulanmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren ve bu rehberde belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde, uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine İPDK’nın uygun görüşü ve MPDK’nın onayı ile 6 (altı) ay ek süre verilebilir.
Projenin temel amacını etkilemeyen değişiklikler;
Faaliyetlerde yatırım tutarı ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler,
Adres ve telefon numarası değişikliği,
Yatırım tutarını değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,
Aynı amaca hizmet etmek koşuluyla ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi gibi değişiklikler, İPDK yetkisiyle yapılabilir.

e) Yatırıma Başlama ve Uygulanması
Yatırımcı, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak İl Müdürlüğünce kendisine yapılan tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini karar, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, İPYB tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda verilecek yer tespiti raporuyla uygulamaya başlar. Projesi uygun görülüp yatırıma başlaması için onay verilen yatırımcı en geç bir ay içerisinde yer tespitini yaptırmak zorundadır. Aksi halde bir ay içerisinde yer tespitini yatırmayan yatırımcının projesi iptal edilecektir.
Yatırım yerinde İPYB tarafından yapılacak inceleme sonrasında düzenlenecek yatırım yeri tespit tutanağında (EK-6); yatırım öncesi yatırım sahasında herhangi bir iş ve/veya işlem, inşaat olmadığı özellikle belirtilir. Yatırım yeri tespitinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden konu uzmanı harita mühendisi/teknikeri Valilik oluru ile görevlendirilip, ilgili eleman ile birlikte tespit yapılıp, tutanak imza altına alınacaktır.
Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İPYB tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak denetimlere ilişkin olarak EK-7’de belirtilmiş olan ara rapor tutanağı düzenlenir. Bu kapsamda gerektiğinde yıllık yapılması gereken kontrollerde dâhil olmak üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli inşaat aşamalarını ve denetimlerini İl Müdürlüğü tarafından verilecek yetki çerçevesinde konu uzmanları ile gerçekleştirebilir.
Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların kararname, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İPYB sorumludur.
5) İnşaat projelerinde yatırımın uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine on gün içerisinde uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda İPYB tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve 30 gün içinde İPYB tarafından tespit edilen projeye aykırı uygulamaların düzeltilmemesi halinde proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.
6) Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İPYB’nin hazırlayacağı rapor ve İPDK’nın yapacağı değerlendirmeye göre Bakanlık karar verir.
7) Proje uygulamalarının başlangıcından itibaren her aşamasında fotoğrafları çekilerek CD ortamında Bakanlığa hakediş belgeleri ile birlikte gönderilir.

 

 

 

 

6.BÖLÜM
HAKEDİŞE MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME, HAKEDİŞ RAPORLARININ VE HAK EDİŞ İCMALLERİNİN DÜZENLENMESİ

6.1) Hak Edişe Müracaat ve Değerlendirme
Yatırımın süresi içinde tamamlanmasını takiben yatırımcı, hak edişlerin düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne müracaat eder.
İPYB, hak ediş belgelerinin düzenlenmesi için yerinde tespit yapar.

6.2) Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Onaylanması
a) Genel Esaslar
Onaylanan projelerde inşaat işleri tamamlandıktan sonra hak ediş düzenlenir. Ödemeler hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır.
İnşaat hak edişlerinin hazırlanmasında en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.
Yatırımcı inşaat için hibe hak edişine müracaatında yasal izinlerini ibraz etmek zorundadır. İbraz etmediği sürece hakediş düzenlenmez. İPYB’nce uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan ve düzenlenen rapor neticesinde hak edişler İPDK tarafından (Ek-14) onaylanır.
b) İnşaat İşleri İle İlgili Hakediş Düzenlenmesi
Yapılan inşaat yatırımları onaylanan projeye uygun olacaktır.
Yapılacak ahır/ağıllar; DAP ve DOKAP bölgelerinde serbest duraklı veya bağlı, yarı açık sistem veya kapalı sistem. GAP ve KOP bölgelerinde ise serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir. Ahırlara ait temel kriterler 49 başlık kapasite için aşağıdaki şekilde örnek olarak gösterilmiştir. Minimum ölçülere bağlı kalmak şartıyla tek sıra veya çift sıralı olarak yerleşim planında değişiklik yapılabilir.

a- Hayvan başı en az 15 m2’lik alan olacak ve anaç hayvanlar ile birlikte gezinme, yemleme ve durak alanları da dahil ahırdaki mevcut veya doğacak buzağılar ile diğer genç hayvanları da kapsayacak şekilde planlanacaktır.
b-Durak genişliği hayvan ırklarına bağlı olarak en az 120 cm ve durak boyu da en az 200 cm. olmalıdır.
c- Durak başlarında boyun mesafesi için 40-50 cm. alan olmalıdır. Duraklar gübre yoluna doğru hafif meyilli ( %2) ve gübre yolundan en az 10 cm. yüksek olmalıdır.
d- Gübre yolu gübre sıyırma sistemine uygun ve sıyırıcı genişliği 200-400 cm olmalıdır.
e-Yemlik ile yataklıklar arasında 400-500 cm. genişliğinde alan bırakılmalıdır.
f-Yan duvar yüksekliği 350-400 cm. arasında olmalıdır.
g-Ahırların boyu en az 30 metre uzunlukta olmalıdır (49 baş kapasite için). Kapasiteye ve tek veya çift sıralı olmasına göre ahırın boyu değişebilir.
h-Işıklandırma taban alanının % 5’i kadar olmalı, pencerelerin yarısı açılır kapanır (vasistaslı), yarısıda sabit olamalıdır.
Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya ahır/ağıl ve gübre çukurna ilave bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatları kapsayacaktır.
İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar destekleme kapsamı dışındadır.
İnşaatların hak edişleri başvurunun onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan cetveller üzerinden fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (Ek-11) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak sağlanır.
İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak edişte konu uzmanı bir teknik elamanın (mühendis/tekniker) imzası mutlaka bulunacaktır.
c) Gübre Sıyırıcıları İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi: Gübre sıyırıcı ve ekipmanları inşaat maliyetleri içinde değerlendirilecektir.
1) Gübre sıyırıcı ve ekipmanlarının uygun bir şekilde montajının yapılıp yapılmadığı, teknik raporlara sahip olup olmadığı, satın alımlar ve nakli ile ilgili belgeler incelenir.
2) Hibe desteği ödemesinde yer alan gübre sıyırıcı sisteminin birim fiyatı, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü uzmanı, Sanayi ve Ticaret Odası uzmanı ile İl Müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınır. Harcamalarda KDV’siz fatura bedeli esas alınır.
3) Proje kapsamında yer alan gübre sıyırıcı sisteminin yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli olması gerekmektedir.
4) Süt sağım ünitesi, soğutma tankı ve benzeri ekipmanlar hibe desteğinden yararlandırılmaz.

6.3) Hak Ediş İcmallerinin Düzenlenmesi
Ödemeye uygun bulunan hak edişler için rehber ekinde (Ek-14) yer alan Ödeme İcmal Cetveli düzenlenir ve İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanır. Hak edişlerin birer suretleri ve ödeme kalemleri raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.
İnşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedelinin belirlenmesinde; Proje kapasitesinde belirtilen toplam boğa altı ve/veya koç-teke altı hayvan sayısı ile Bakanlıkça belirlenen büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan birim fiyatlarının çarpımından elde edilen tutar esas alınır.
İnşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedelinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, her takvim yılı için damızlık gebe düve ve damızlık koyun KDV hariç birim fiyatları, Merkez proje değerlendirme komisyonunca (MPDK) belirlenerek İl Müdürlüklerine yazı ile bildirilir.
2018 yılı inşaat hak edişlerinde toplam ödemeye esas proje bedellerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere; bütün ırklar için, damızlık gebe düve birim fiyatı KDV hariç 6.000 TL ve damızlık damızlık koyun-keçi birim fiyatı KDV hariç 500 TL olarak uygulanacaktır.
Ödeme İcmal Cetveli, Genel Müdürlükçe incelenir ve uygun bulunanlar için yatırımcıya ödeme yapılmak üzere hakediş belgesi bankaya gönderilir.
Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hakediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.
Hakediş dosyasında bulunması gereken belgeler

İnşaat Hakedişleri için:
1) İnşaat durum raporu (İPYB tarafından hazırlanıp imzalanır),
2) Poz numalarına göre hazırlanmış inşaat metraj özetleri (İPYB üyesi konu uzmanı hazırlar ve imzalanır),
3) Gübre sıyırıcı faturası ve fiyat tespit komisyon kararı,
4) İPDK onaylı ödeme icmal cetveli (Ek-14)
5) İşletme inşaat yatırımının tüm aşamalarını içeren fotoğrafların olduğu CD.

 

 

 

 

 

7. BÖLÜM
TAMAMLANAN YATIRIMLARIN DENETLENMESİ VE CEZAİ İŞLEMLER
7.1) Yatırımların Denetlenmesi ve Cezai Hükümler
a)Yatırımın tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında inşaat yatırımları için 3 (üç) yıl süreyle yılda bir defa işletmeler ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine getirip getirmediği tespit edilir.
b)Anaç hayvan varlığı ve hibe kapsamında alınan erkek hayvanların kayıtları Türkvet veya Koyun keçi Kayıt Sisteminden sorgulanacaktır.
c)Yapılan denetim sonuçları (Ek-15, Ek-16 ve Ek-17) yılda bir defa defa Genel Müdürlüğe ve görevli personelin e-posta adresine bilgilendirme amaçlı olarak gönderilecektir.
ç)Hibe desteğinden yararlanarak önceki yılalrda satın alınan erkek materyaller mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süreyle elden çıkartılmayacak ve işletme faaliyetini devam ettirecektir.
d) Yapılan denetimlerde, işletmesinde noksanlık tespit edilen yatırımcıya Bakanlık İl Müdürlüğünce eksikliklerinin giderilmesi ve anaç varlığının alt limitlerin altına düşmesi veya hibe desteği verilmiş olan erkek hayvanların satılması, ölmesi vb. gibi durumlarda tamamlanması için 6 aylık süre verilecektir. Verilen süre sonunda eksiklik giderilmezse hukuki süreç başlatılır.
e)Yatırımcı Bakanlık İl Müdürlüğünün bilgisi ve onayı olmadan işletmede değişiklik yapamaz.
f)Haksız ödendiği veya taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
g)İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

 

 

 


8. BÖLÜM

EKLER

EK-1 Hibe Başvuru Formu
EK-2 Ön Proje Formatı
EK-3 Yatırım İle İlgili Bilgiler
EK-4 Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu
EK-5 Taahhütname (İnşaat Yatırımı için)


Kategori:
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
Toplam () adet yorum eklenmiştir.
YAZARLAR
Canlı Maç Sonuçları