ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

24.11.2016   11:59

 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-KARS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

TUİK KARS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAKIT HARİÇ ŞOFÖR DAHİL 1 ADET BİNEK VE 3 ADET MİNİBÜS KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/497786
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ DAVUTAKSU CAD. NO.95 36100 KARS MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 4742232602 - 4742235841
c) Elektronik Posta Adresi : tuikkars@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akaryakıt hariç sürücülü 27/12/2016- 31/12/2018 tarihleri arasında çalıştırılacak 3 adet minibüs, 1 adet binek taşıt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğünün görev alanına giren Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illeri ve bu illerin İlçe, Belde, Köy ve Mahalleleri ile idare tarafından gerek duyulması halinde Diğer İl, İlçe, Belde, Köy ve Mahalleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 28.12.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü Toplantı odası Merkez Mah. Davut Aksu Cad. No:95 Kat:5 Merkez KARS
b) Tarihi ve saati : 15.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale Konusu işte çalıştırılacak taşıtların şehir içi ve şehirler arası çalışabilmeleri için ilgili tüm mevzuatlar gereği alınması gereken sicil,izin ve her türlü sigorta vb. belgeler yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu nedenle doğabilecek tüm cezai yaptırımlar yükleniciye aittir. Üzerine ihale edilen yüklenici ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığından alınmış, ilgisine göre A1 ile B2 veya D2 yetki belgelerini ve taşıt kartlarını idareye vermek zorundadır. bu belgelerde A1 belgesi sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanmadan önce B2 veya D2 belgeleri iste sözleşme imzalanmadan önce idareye verilecektir. aksi taktirde sözleşme imzalanmayacaktır. Yüklenici oratk girişim ise A1 belgesi ile D2 veya B2 yetki belgelerini herbiri ortak ayrı ayrı verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu işte 3 sürücüsü ile birlikte 27/12/2016 -31/12/2018 tarihleri arası 3 minibüs ve 1 adet binek taşıt çalıştırılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan, şoförü ile birlikte veya şoförsüz, yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan, personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü odası Merkez Mah. Davut Aksu Cad. No:95 Kat:5 Merkez KARS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü odası Merkez Mah. Davut Aksu Cad. No:95 Kat:5 Merkez KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
Kategori:
Etiketler:
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
Toplam () adet yorum eklenmiştir.
YAZARLAR
Canlı Maç Sonuçları